História Nadácie Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach

NADÁCIA UNIVERZITY P.J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
041 80  Košice, Šrobárova 2, IČO: 31304451

V októbri roku 1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Univerzita  Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  ako právnická osoba zriadila  Nadáciu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Táto  nadácia bola zaregistrovaná Obvodným úradom Košice I. dňa 11.11.1993  pod  registračným číslom: Práv. 16/1993. Prvým predsedom  Správnej rady nadácie bol prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. a prvým správcom nadácie bol PhDr. Ing. Jozef Lokša, CSc.

V nadväznosti na ust. § 7 a nasl. zákona č. 207/1996 Z.z. o nadáciách v júni 1997 zriadil predseda Správnej rady nadácie Zriaďovacou listinou Nadáciu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a riadne zaregistroval na Ministerstve vnútra SR.

V súlade s ust. § 42 os. 1 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Nadačnou listinou založila Nadáciu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a riadne zaregistrovala na Ministerstve vnútra SR dňa 12.2.2003 pod registračným číslom 203/Na-96/215 -1. Predsedom Správnej rady nadácie bol vtedy prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. a správcom nadácie PhDr. Ing. Jozef Lokša, CSc.

Dodatkom č. 1 k Nadačnej listine zo dňa 26.6.2003, registrovaným na Ministerstve vnútra dňa 25.9.2003 pod registračným číslom 203/Na-96/215 -2 bola v registri nadácií zapísaná zmena vo funkcii predsedu SR nadácie z prof. Ing. Dušana Podhradského, DrSc. na doc. RNDr. Pavla Petroviča, CSc. a vo funkcii správcu nadácie z PhDr. Ing. Jozefa Lokšu, CSc. na JUDr. Zuzanu Gažovú.

V súlade s návrhom doterajšieho predsedu  Správnej rady nadácie doc. RNDr. Pavla Petroviča, CSc.  na zasadnutí SR nadácie dňa 5.12.2003 a následnou voľbou členov SR nadácie sa predsedom SR nadácie stal prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. sa dňa  23.08.2007 vzdal funkcie predsedu SR nadácie.

Dňa 28.08.2007 na zasadnutí SR nadácie sa novým predsedom SR nadácie stal prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.Podporte našu nadáciu, naša nadácia podporuje vzdelávanie, vedu a výskum.
ĎAKUJEME.