Účel Nadácie UPJŠ

Názov nadácie: Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Sídlo nadácie:  Košice, Šrobárova 2
Verejnoprospešný účel nadácie
a)   podpora  programov zabezpečujúcich rozvoj Univerzity P. J. Šafárika ako celku,
b)   podpora vedecko-výskumných programov, zameraných na celospoločensky prospešné  ciele, v ktorých má Univerzita P. J. Šafárika nezastupiteľné postavenie a predpoklady dosiahnutia významných vedeckých výsledkov aplikovateľných v praxi,
c)   podpora rozvoja nových smerov výskumu  v súlade so svetovými trendami,
d)   podpora rozvoja nových študijných odborov, systému variability štúdia, celoživotného vzdelávania, výučby jazykov,
e)   podpora poradenskej činnosti praocvísk Univerzity P. J. Šafárika,
f)   podpora propagácie cieľov Univerzity P. J. Šafárika ako vrcholovej vedeckej a vzdelávacej inštitúcie, informovanie o jej rozvojových zámeroch v oblasti vzdelávania, vedeckého výskumu, riadenia samosprávy ako aj o ďalších aktivitách, zameraných na zabezpečenie jej prosperity,
g)   vyhľadávanie a spájanie úsilia osôb a inštitúcií na vytvorenie zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov Univerzity P. J. Šafárika,
h)   napomáhanie rozvoju spolupráce Univerzity P. J. Šafárika s inštitúciami vysokého školstva a vedy na Slovensku i v zahraničí, podpora účasti na vedeckých projektoch a študijných pobytov pracovníkov a študentov v zahraničí.
Nadácia sa zameriava na odstránenie dôsledkov nedostatočného financovania univerzitného vzdelávania, zdôraznenie potreby rozvoja tvorivej vedeckej práce ako základne na poskytovanie vysokoškolského, postgraduálneho a celoživotného vzdelávania, zvýšenie spoločenského ocenenia práce vysokoškolského učiteľa a podporu vynikajúcich talentovaných študentov.


Podporte našu nadáciu, naša nadácia podporuje vzdelávanie, vedu a výskum.
ĎAKUJEME.