Nadačná listina

Čl. I. -  Preambula
Zmena zriaďovacej listiny nadácie na nadačnú listinu v súlade s ust. § 42 ods. 1 zák.č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Čl. II. - Názov a sídlo nadácie
Názov nadácie: Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Sídlo nadácie:  Košice, Šrobárova 2
Čl. III. - Verejnoprospešný účel nadácie
a)   podpora  programov zabezpečujúcich rozvoj Univerzity P. J.Šafárika ako celku,
b)   podpora vedecko-výskumných programov, zameraných na celospoločensky prospešné  ciele, v ktorých má Univerzita P. J. Šafárika nezastupiteľné postavenie a predpoklady dosiahnutia významných vedeckých výsledkov aplikovateľných v praxi,
c)   podpora rozvoja nových smerov výskumu  v súlade so svetovými trendami,
d)   podpora rozvoja nových študijných odborov, systému variability štúdia, celoživotného vzdelávania, výučby jazykov,
e)   podpora poradenskej činnosti pracovísk Univerzity P. J.Šafárika,
f)   podpora propagácie cieľov Univerzity P. J.Šafárika ako vrcholovej vedeckej a vzdelávacej inštitúcie, informovanie o jej rozvojových zámeroch v oblasti vzdelávania, vedeckého výskumu, riadenia samosprávy ako aj o ďalších aktivitách, zameraných na zabezpečenie jej prosperity,
g)   vyhľadávanie a spájanie úsilia osôb a inštitúcií na vytvorenie zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov Univerzity P. J.Šafárika,
h)   napomáhanie rozvoju spolupráce Univerzity P. J.Šafárika s inštitúciami vysokého školstva a vedy na Slovensku i v zahraničí, podpora účasti na vedeckých projektoch a študijných pobytov pracovníkov a študentov v zahraničí.
Nadácia sa zameriava na odstránenie dôsledkov nedostatočného financovania univerzitného vzdelávania, zdôraznenie potreby rozvoja tvorivej vedeckej práce ako základne na poskytovanie vysokoškolského, postgraduálneho a celoživotného vzdelávania, zvýšenie spoločenského ocenenia práce vysokoškolského učiteľa a podporu vynikajúcich talentovaných študentov.
Čl. IV. – Zakladatelia nadácie
Nadácia Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 040 01 Košice
štat. zástupca: prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. – predseda správnej rady
IČO: 31304451
Čl.V. - Hodnota nadačného imania
Hodnota nadačného imania je 200 000,- Sk / slovom: dvestotisíc korún sl./
Čl. VI. - Hodnota a predmet majetkového vkladu
200 000,- Sk – peňažný vklad vytvorený nadáciou v súlade s ust. § 42 ods. 1 zák.č. 34/2002 Z.z.
Čl. VII. - Dobu na  akú sa nadácia zriaďuje
Nadácia je zriadená  na dobu neurčitú
Čl. VIII. - Počet členov orgánov nadácie, dĺžka funkčného obdobia a spôsob ich voľby, spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie
 1. Správna rada je najvyšší orgán nadácie.
 2. Správna rada:
  a)   rozhoduje o zrušení nadácie,
  b)   volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, volí a odvoláva  správcu nadácie a  revízora,
  c)   rozhoduje o zmenách v nadačnej listine,
  d)   vymenúva likvidátora,
  e)   každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktroý jej predkladá správca nadácie,
  f)   rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok stanovených zákonom a nadačnou listinou,
  g)   rozhoduje o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného imania,
  h)   rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,
  i)   určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie.
 3. Správna rada je povinná písomne zdôvodniť svoje rozhodnutie podľa ods. 2 písm. g).
 4. Správna rada má má najmenej 3 a najviac 12 členov, pričom ich počet musí byť deliteľný tromi.Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Funkčné obdobie správnej rady je trojročné. Členstvo v správnej rade je  neplatená funkcia.
 5. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou  správcu alebo člena iného orgánu tej istej nadácie. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky z majetku nadácie. Členovai správnej rady majú nárok na náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu,  ktoré im vznikli pri výkone tejto funkcie.
 6. Na uvoľnené miesto člena správnej  rady musí byť správnou radou do 60 dní od uvoľnenia miesta zvolený  nový člen správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie. Ak po uvoľnení miesta člena klesne počet členov správnej rady pod troch členov, správna rada nemôže , s výnimkou  voľby nových členov, až do času, kým nebude doplnená správna rada, prijať žiadne rozhodnutie.
 7. Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady.
 8. Členstvo v správnej rade zaniká:
  -   uplynutím funkčného obdobia,
  -   písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade,
  -   odvolaním správnou radou,
  -   smrťou.
 9. Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva a vedie zasadnutie správnej rady. Predseda môže zvolaním a vedením zasadnutia písomne poveriť iného člena správnej rady.
 10. Na voľbu a odvolanie predsedu správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov.
 11. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 12. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zadsadnutí  správnej rady, s výnimkou rozhodnutí podľa čl. VIII. ods. 2 písm. a) a b). V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia.Výsledok hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady.
 13. Správca nadácie
  13.1. Správca nadácie je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi činnosť  nadácie a  koná v jej mene.Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené  do pôsobnosti iných orgánov.
  13 2. Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada.
  13.3. Správna rada môže obmedziť právo správcu nadácie konať v mene  nadácie. Tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.
  13.4. Správca nesmie byť  členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený zúčastniť sa na zasadnutiach správnej rady s poradným hlasom.
  13.5. Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom  alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Funkčné obdobie správcu je trojročné.
 14. Správna rada odvolá správcu nadácie, ak :
  a)   bol právoplatným rozsudkom  súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
  b)   stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
 15. Správna rada môže odvolať správcu nadácie ak :
  a)   nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu, dlhšie ako 6 mesiacov,
  b)   neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení správnej rady,
  c)   stratil dôveru členov správnej rady.
 16. Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.
 17. Ak správna rada odvolá správcu nadácie podľa odsekov 14 a 15 alebo ak sa správca nadácie vzdá funkcie podľa odseku 16, musí byť správnou radou do 30 od uvoľnenia miesta zvolený nový správca nadácie. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.
 18. Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa ods. 15 písm.c/ je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých čelnov správnej rady.
 19. Návrh na voľbu a odvolanie môže podať každý člen správnej rady.
 20. Revízor
  20.1   Revízor je kontrolným orgánom  nadácie.
  20.2   Revízora volí a odvoláva správna rada. Pre revízora platia primerane ustanovenia o správcovi nadácie. Funkčné obdobie revízora je trojročné.
  20.3   Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.
  20.4. Revízor najmä:
  a)   kontroluje vedenie účtovníctva,
  b)   schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
  c)   upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

 

Čl. IX. – Členovia orgánov
viď   "Orgány nadácie"
Čl. X. – Podmienky nakladania s majetkom nadácie
 1. Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie s nasledovnými podmienkami. Výšku výdavko (nákladov)  na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutenej na zabezpečenie činnosti nadácie do 15.12. na nasledujúci  kalendárny rok.
 2. Výdavky /náklady/ na správu nadácie zahŕňajú výdavky /náklady/ na:
  a)   ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
  b)   propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo nadačného fondu,
  c)   prevádzku nadácie,
  d)   odmenu za výkon funkcie správcu nadácie,
  e)   náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,
  f)   mzdové náklady,
  g)   iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.
 3. Výdavky /náklady/ na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene.
 4. Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechaniua nehnuteľnosti do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.
 5. Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
 6. Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti  politických strán a politických hnutí ani na prospech  kandidáta na volenú funkciu.
 7. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie , nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.
 8. Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej republiky.
 9. Peňažné prostriedky,ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu:
  a)   štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,
  b)   cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených podielových fondov,
  c)   hypotekárnych záložných listov
  d)   vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,
  e)   nehnuteľností.

 

Čl. XI. – Okruh osôb, ktorým možno  poskytnúť prostriedky z majetku nadácie
a)   občianske združenia majúce v cieľoch  podporu vysokoškolského vzdelávania, vedeckého výskumu, podporu celoživotného a postgraduálneho vzdelávania a výučby jazykov,
b)   všeobecneprospešné spoločnosti zaoberajúce sa problematikou vzdelávania občanov,
c)   fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na významných vedecko-výskumných projektoch, zameraných na celospoločenské ciele,
d)   fyzické osoby – zamestnanci UPJŠ , ktorí sa zúčastňujú na vedeckých projektoch v SR alebo zahraničí , vynikajúci  študenti UPJŠ  na úhradu nákladov na  ich študijný pobyt v zahraničí,
e)   iné osoby podľa rozhodnutia správnej rady.
Čl. XII – Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám
-   právnické osoby musia pôsobiť v oblasti výskumu a podpory vzdelávania občanov najmenej 3 roky
-   fyzické osoby musia byť bezúhonné a staršie ako 18 rokov v prípade, že sa uchádzajú o  poskytnutie finančných prostriedkov nadácie podľa čl. XI. písm. c/
-   fyzické osoby musia byť zamestnancami alebo študentami UPJŠ v prípade, že sa uchádzajú o poskytnutie finančných prostriedkov nadácie podľa čl. XI. písm. d).
Čl. XIII. – Záverečné ustanovenia
Ustanovenia tejto nadačnej listiny je možné meniť rozhodnutím Správnej rady nadácie.

prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc., v. r.
predseda Správnej rady nadácie

 

Táto Nadačná listina bola registrovaná MV SR dňa 12.2.2003 pod číslom 203/Na-96/215-1;

Dodatok č. 1 k Nadačnej listine bol registrovaný MV SR dňa 25.9.2003 pod číslom 203/Na-96/215-2;

Dodatok č. 2 k Nadačnej listine bol registrovaný MV SR dňa 29.6.2009 pod číslom 203/Na-96/215-3.Podporte našu nadáciu, naša nadácia podporuje vzdelávanie, vedu a výskum.
ĎAKUJEME.